URSI TÜRKİYE HAKKINDA
Çalışma İlkeleri

 "Çalışma İlkeleri" TÜBİTAK Başkanlığınca 19.02.2003 tarihinde uygun görülmüştür(B.02.1.BAK.0.06.00.02/2003-69-659 sayılı Başkanlık Genelgesi)

KURULUŞ

Madde 1. URSI Türkiye Ulusal Komitesi, Türkiye’de radyo biliminin kuram ve uygulamaları ile meslek olarak ilgilenen her türlü kurum ve kişiyi bünyesinde toplayan bir ulusal kuruluştur. Komite, URSI’nin bünyesinde Türkiye’yi temsil eden TÜBİTAK Başkanlığı adına Türkiyedeki ulusal örgütlenmeyi planlar ve gerekli çalışmaları yapar.

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 2. Ulusal Komite’nin amacı, URSI’nin ilgi alanı radyo bilimi ile ilgili yapılan ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel araştırma ve uygulamaları teşvik ve koordine etmek; üretilen bilginin hem ulusal ve hem de uluslararası düzeyde, insanlık yararına kullanılması amacıyla paylaşımını ve yayılmasını özendirmektir.

ÖRGÜTLENME

Madde 3. Ulusal Komitenin örgütlenme yapısında kurumsal üyelerin oluşturduğu Genel Kurul ile Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu vardır. Ayrıca, bilimsel konularda çalışmalar yapmak üzere Bilimsel Komisyonlar kurulur. Bilimsel Komisyonların kuruluşu ve yapılanması Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

ÜYELİK

Madde 4. Türkiye’deki üniversitelerin Fizik, Fizik Mühendisliği, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Uzay Bilimleri, Uzay Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümleri ile TÜBİTAK’a bağlı Merkez ve Enstitüler’in ilgili bölümleri Ulusal Komite’nin doğal üyesidirler. Ayrıca, URSI’nin ilgi alanına giren konularda faaliyet göstermekte olan özel kurumlar, yıllık giderlere katılım payı ödeyerek üye olabilirler.

Birey olarak Genel Kurul üyeliği mümkün olmamakla birlikte, Türkiye’deki üniversitelerde, araştırma kurumlarında görev yapan öğretim elemanları, araştırıcılar ve diğer teknik elemanlar Bilimsel Komisyonlara bireysel üye olabilirler. Aynı zamanda Türkiye’de çalışan yabancı uyruklular da Türkiye’deki kurumları onayladığı sürece bireysel üye olabilirler. Bireysel üyeler giderlere katılım payı ödemez.

TEMSİLCİLİK

Madde 5. Ulusal Komite’nin doğal üyesi olan bölümlerin Genel Kurul’da temsilci bulundurma hakları vardır. Bölümler, Genel Kurul’da görevlendireceği temsilcilerin adını Bölüm Başkanlıkları aracılığıyla Ulusal Komite Başkanlığı’na bildirirler.

Aynı şekilde, Ulusal Komite’ye üye olan ve üyelik yükümlülüklerini yerine getiren özel kurumlar da Genel Kurul’da temsilci bulundurma hakkına sahiptirler.

GENEL KURUL ve GÖREVLERİ

Madde 6. Genel Kurul, Ulusal Komite’ye üye olan bölümler ile özel kurumların birer temsilcisinden oluşur. Genel Kurul yılda bir kez toplanır. Toplantı tarihi ile gündemi yönetim kurulu tarafından en az 60 gün önceden üyelere duyulurulur. Genel Kurul toplantılarında çoğunluk aranmaz, kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır.

Genel Kurul’un görevleri şunlardır: 

 1. Ulusal Komite faaliyetlerine ilişkin görüşler ileri sürmek, tekliflerde bulunmak,

 2. Genel Kurul temsilcileri arasından Yönetim Kurulu için beş asil ve beş yedek üye seçmek,

 3. Genel Kurul temsilcileri arasından Denetleme Kurulu için iki asil ve iki yedek üye seçmek,

 4. Önceki dönemin bilanço ve çalışma raporunu incelemek ve ibra etmek,

 5. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak olan gelecek dönem çalışma programı ve bütçesini tartışmak ve onaylamak.

YÖNETİM KURULU ve GÖREVLERİ

Madde 7. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri iki yıl için seçilirler, ancak süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarından Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazman seçerler. Yönetim Kurulu başkanı aynı zamanda Ulusal Komite Başkanı’dır. Başkanın olmadığı hallerde toplantılara Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez Başkanın çağrısı üzerine toplanır.  

Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

 1. Ulusal Komitenin çalışma hedef ve planlarını belirlemek ve onaylamak,

 2. Önceki döneme ilişkin bilanço ve çalışma raporunu hazırlamak, Denetleme Kurulu’na ve Genel Kurul’a sunmak,

 3. Gelecek döneme ilişkin çalışma programını ve bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurul’un onayına sunmak,

 4. Özel kurumları Ulusal Komite’ye üye kabul etmek,

 5. Özel kurumların Ulusal Komite’ye verecekleri yıllık aidat miktarını belirlemek,

 6. Ulusal Komite’nin örgütlenme yapısı içinde Bilimsel Komisyonların kurulması ve yapılanması hakkında karar vermek,

 7. Ulusal Komite’nin çalışmaları ile ilgili diğer konularda da karar almak ve uygulamaktır.

DENETLEME KURULU ve GÖREVLERİ

Madde 8. Denetleme Kurulu iki üyeden oluşur. Üyeler, Genel Kurul tarafından üye bölümlerin temsilcileri arasından iki yıl için seçilir; süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri, Ulusal Komite Yönetim Kurulu’nun önceki dönem bilanço ve hesaplarını inceleyerek görüşlerini Genel Kurul’a bir raporla bildirmektir.

BİLİMSEL KOMİSYONLAR ve GÖREVLERİ

Madde 9. Bilimsel Komisyonlar, belirli bilimsel konularda faaliyet göstermek üzere Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.

Bilimsel Komisyonların Kurulları’nın görevleri şunlardır:

 1. Madde 2’de belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışma programları ve öneriler hazırlayarak Ulusal Komite’ye katkılarda bulunmak,

 2. Komisyonun ilgi alanına giren özel bilimsel konularda, çalışma grupları oluşturmak,

 3. Ulusal Komite Başkanlığının da onayını alarak Bilimsel Komisyon ve Ulusal Komite adına sempozyum ve çalışma grupları için toplantılar düzenlemek,

ULUSAL TOPLANTI

Madde 10. URSI Türkiye Ulusal Komitesi her iki yılda bir Ulusal Toplantı düzenler. Ulusal Toplantı aşağıda belirtilen iş toplantıları ve/veya bilimsel toplantıları içerir:

Madde 10a. İş toplantıları:

 1. Genel Kurul toplantısı,

 2. Yönetim Kurulu toplantısı,

 3. Bilimsel Komisyonların iş toplantıları,

Madde 10b. Bilimsel toplantılar:

 1. Bilimsel Komisyonların bilimsel ulusal ve uluslararası toplantıları ve sempozyumları,

 2. Komisyonlar tarafından kurulmuş çalışma gruplarının toplantıları,

MALİ HÜKÜMLER

Madde 11. Ulusal Komite’ye üye olan özel kuruluşların ödeyecekleri yıllık giderlere katılım payları TÜBİTAK’a ödenir.

TÜBİTAK DENETİMİ

Madde 12. TÜBİTAK, URSI kapsamında yapılacak olan bilimsel çalışmaları kendi mevzuatı çerçevesinde destekler ve denetler.

Madde 13. Ulusal Komite’nin feshi halinde mal varlığı TÜBİTAK’a geçer.

Madde 14. Bu ilkeler, TÜBİTAK tarafından onaylandıktan sonra yürülüğe girer.